• صلوات
• صلوات
• در محضر استاد/ راهکارهای ترویج نماز
• یک دقیقه بیشتر
• انگشت عصمت روی وقایع تلخ!
امام حسن مجتبی علیه السلام در پاسخ شخصی که به صلح آن حضرت اعتراض کرد انگشتروی این حقایق تلخ گذاشته و عوامل و موجبات اقدام خود را چنین بیان نمود: «من به این علت حکومت و زمامداری را به معاویه واگذار کردم که اعوان و یارانی برای جنگ با وی نداشتم. اگر یار…
• شخصی را دیدم با چهره‌ای آرام و بسیار نیکو
مردی از شامیان گوید: روزی در مدینه شخصی را دیدم با چهره‌ای آرام و بسیار نیکو و لباسی در برکرده که به طرز زیبایی آراسته و سوار بر اسب. دربار…
• سوگ...
• غریب امت حسن علیه السلام!
... امامان همگی مظهر تقوا و روش هستند. تقوا در همگیشان مشترک و روش در تمامیشان متفاوت است. روش علی علیه السلام در دو مرحله سکوت و خروش راهگشای امت  می گردد. شیوه حسن علیه السلام در مرحله اول روش پدر، و راه حسین علیه السلام در مرحله دوم آن شکل می گیرد…
• نیمه شب
 
• گمنام ماییم یا شما؟
  سخت مدیونیم... سخت شرمنده... دنیا مشتش را باز کرد... شهدا گل بودندو ما پوچ ... خدا انها را برد و زمان ما را...